SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I. Správce osobních údajů

 Daniel Vlk, Javorová 312, 403 40 Ústí nad Labem

 

II. Zpracovávané osobní údaje

 • jméno
 • e-mailová adresa

 

III. Účel/y zpracování osobních údajů

 • zpracování a zaslání odpovědi na váš dotaz vytvořený ve formuláři na webovém rozhraní www.javlko.cz
 • občasné zasílání newsletterů – obchodního sdělení

 

IV. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas.

 

V. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také spolupracujícími osobami. Vaše osobní údaje nikam dále nepředáváme.

 

VI. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání souhlasu a po dobu nebytně nutnou.

 

VII. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo na výmaz osobních údajů.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VIII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

JAVLKO cider – originální a polosuchý – jako humor, který máme rádi.
Telefon: +420 724 601 043
E-mail: daniel.vlk@javlko.cz
403 40 Ústí nad Labem
Javorová 312